ПОЛОЖЕННЯ про Академію cільського розвитку ГО «Спілка сільського зеленого туризму в Україні»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
правління
ГО «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні»
Протокол No 7(10) від 25 листопада 2023р.
Із змінами , протокол No8(10) від 10 січня 2024р.
ПОЛОЖЕННЯ

про Академію cільського розвитку
ГО «Спілка сільського зеленого туризму в Україні»

1. Загальні положення

1.1. Даним Положенням відповідно до Статуту ГО «Спілка сільського зеленого туризму в
Україні» (далі – Спілка СЗТ України) визначається порядок створення та діяльності Академії
cільського розвитку ГО «Спілка розвитку сільського зеленого туризму в Україні» (далі –
Академія).
1.2. Академія здійснює свою діяльність на підставі Статуту Спілки СЗТ України, данного
Положення, внутрішніх правил та стандартів.
1.3. Академія є відокремленим підрозділом Спілки СЗТ України без прав юридичної особи,
підзвітна Спілці СЗТ України.
1.4. За рішенням правління Спілки СЗТ України Академії може бути надане право мати
печатку зі своєю назвою, рахунки в банковських установах, брендбук, фірмовий стиль та інші
реквізити.
1.5. Академія має повне найменування:
1.5.1.українською мовою: Академія cільського розвитку ГО «Спілка розвитку
сільського зеленого туризму України»
1.5.2.англійською мовою: Academy of Rural Development NON GOVERNMENT
ORGANIZATION «UNION OF RURAL GREEN TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE».
1.6. Академія може використовувати скорочене найменування:
1.6.1. українською мовою: АСР ГО «Спілка СЗТ України»
1.6.2. англійською мовою: ARD NGO «UNION RGT in Ukraine».
1.7. Облік фінансової діяльності Академії ведеться централізовано бухгалтерією Спілки СЗТ
України з виділенням її на окремий баланс.
1.8.Фінансування Академії здійснюється на основі коштів, отриманих за надання платних
послуг від фізичних, юридичних осіб, а також благодійних внесків та освітніх грантів тощо.
1.9.Академія та її філії (інформаційно-консультаційні та агротуристичні осередки, далі –
ІКАТО) утворюються з метою:
1.9.1.створення єдиного освітнього простору для розвитку сфери сільської гостинності
та сільського зеленого туризму у фокусі сільського розвитку громад;
1.9.2.забезпечення доступу учасників ринку, у тому числі власників сільських садиб, до
якісної освіти в даній сфері діяльності;
1.9.3.створення умов, незалежно від місця проживання учасників ринку, для здобуття
якісного профільного навчання з врахуванням сучасних тенденцій щодо діяльності в
сфері сільського зеленого туризму та гостинності, а також практик на платформі
ІКАТО;
1.9.4.раціонального і ефективного використання наявних ресурсів Академії, їх
спрямування на задоволення освітніх потреб.

1.10. Головним завданням Академії є:

1.10.1.впровадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, наукову, методичну
і культурну діяльність в сфері сільського розвитку, сільського зеленого туризму, сільської
гостинності, регіонального управління та розвитку територіальних громад;
1.10.2.поширення новітніх знань, підготовка та перепідготовка фахівців сучасного
рівня сільського розвитку для успішного розвитку ринку сільського зеленого туризму,
сільської гостинності, регіонального управління, розвитку територіальних громад та
зайнятих в інших сферах діяльності;
1.10.3.формування громадянської позиції, активності громад, знання своїх прав
громадянами, реалізація потреби у всебічному розвитку учасників ринку, обізнаності в
сфері своєї діяльності;
1.10.4.забезпечення дотримання стандартів діяльності надавачами послуг на ринку
сільського зеленого туризму та сільської гостинності.
2. Порядок створення Академії

2.1. Створення Академії на правах відокремленого підрозділу Спілки СЗТ України
здійснюється за рішенням правління Спілки СЗТ України.
2.2. Правління Спілки СЗТ України призначає президента Академії Спілки СЗТ України з
числа членів Спілки СЗТ України за поданням Голови правління Спілки СЗТ України та за
рішенням Зборів дійсних членів Академії.
2.3. Президент Академії має право діяти від імені Спілки СЗТ України та Академії на підставі
довіреностей, виданих Головою правління Спілки СЗТ України.
2.4. Посадову інструкцію президента Академії ухвалює правління Спілки СЗТ України.
2.5. Президент Академії Спілки СЗТ України виконує свої обов’язки на договірних або на
громадських засадах. Відшкодування витрат президента Академії та залучених осіб,
понесених ними у зв’язку з виконанням доручень, здійснюється у порядку, визначеним
двосторонньою угодою між ними та правлінням Спілки СЗТ України.
2.6. За поданням президента Академії та рішенням правління Спілки СЗТ України при
Академії створюється консультативно-методологічна (експертна) рада (далі – Експертна
рада) з питань діяльності Академії у складі не менш ніж 5 членів Спілки та залучених
фахівців від наукових та освітніх закладів, власників успішних садиб, формуються інші
підрозділи Академії відповідно до її структури.
2.7. Поточну діяльність Експертної ради здійснює секретаріат, який очолює секретар
Правління Спілки СЗТ України.

3. Повноваження Академії
3.1. Повноваження Академії визначаються цим Положенням.

3.2. Академія має повноваження створювати власну структуру та філії (ІКАТО-
інформаційно-консультативні та агротуристичні осередки) на базі успішних гостинних

садиб.
3.3. Освітній процес в Академії та її філіях організовується відповідно до освітніх програм
Академії.
3.4. Інформацію про освітню діяльність, реєстр Академії дійсних членів Академія розміщує
на навчальній платформі, яка впроваджується на сайті Спілки.
3.5. Академія відповідно да статуту Спілки СЗТ України та даного положення розробляє
критерії та документи для потенційних дійсних членів Академії, для слухачів про завершення
курсу.

3.6. Академія може надавати послуги індивідуального навчання та екстернатної форми
навчання відповідно до рішення Експертної ради.
3.7. Академія може входити до складу міжнародних та європейських освітніх структур даного
напрямку навчання та вести спільні освітні проєкти, брати участь у міжнародних програмах
та педагогічних обмінах.
3.8. Академія може здійснювати міжнародне співробітництво у сфері сільського розвитку,
сільського зеленого туризму і має право укладати угоди про міжнародне співробітництво,
встановлювати прямі зв’язки із освітніми структурами даного напрямку інших країн,
міжнародними організаціями, фондами відповідно до статуту Спілки СЗТ України та даного
положення.

4. Управління Академією

4.1. Найвищим керівним органом Академії є Загальні Збори дійсних членів Академії. Загальні
Збори можуть бути черговими або позачерговими.
4.2. Чергові Загальні Збори мають право приймати рішення, якщо в голосуванні беруть
участь більшість членів Академії.
4.3. Загальні Збори приймають рішення з питань, які відносяться до їх повноважень простою
більшістю голосів членів, які беруть участь у голосуванні.
4.4. Експертна рада скликає чергові Загальні Збори членів Академії один раз упродовж
календарного року. Секретаріат Експертної Ради письмово повідомляє дійсних членів
Академії про час і місце чергових Загальних Зборів не пізніше ніж за 10 робочих днів до їх
проведення.
4.5. Колегіальним органом управління Академії є Експертна рада.
4.6. До компетенції Експертної ради належить:
4.6.1. визначення основних напрямків освітньої діяльності Академії в залежності від
сучасних трендів та суспільного розвитку;
4.6.2. здійснення експертної оцінки освітніх програм та навчальних планів, підготовка
експертного висновку. У разі потреби надає рекомендації щодо приведення освітнього
матеріалу у відповідність до стандартів Академії;
4.6.3. визначення нових тематик, наукових досліджень для їх розробки членами
Академії;
4.6.4. кваліфікаційний відбір та затвердження тренерів-членів Академії;
4.6.5. залучення провідних українських та міжнародних експертів до освітнього
процесу Академії та отримання звання «Почесний член Академії».
«Почесний член Академії» – це колективне визнання особливих заслуг громадян країни та
інших держав в сільському розвитку, розвитку громад, сільської гостинності та сільського
зеленого туризму, відтворення та збереження історико-культурної спадщини та природного
середовища сільських територій.
Як виключення, звання «Почесний член Академії» може бути присвоєне особам, які не
приймають безпосередньої участі у роботі Академії, але які розділяють цінності Академії і
сприяють її розвитку.
Присвоюється почесне звання рішенням Експертної ради Академії.
Почесному члену Академії видається «Диплом почесного члена Академії»
4.6.6. вирішення організаційних питань освітнього процесу Академії.

4.7. Засідання Експертної ради є правочинне, якщо на ньому присутні 2/3 від загальної
кількості членів.
4.8. Рішення приймаються більшістю присутніх членів Експертної ради.
4.9. У період між Загальним Зборами поточну діяльність здійснює президент Академії Спілки
СЗТ України, який може мати інші повноваження на підставі відповідних рішень правління
Спілки СЗТ України.

5. Припинення діяльності Академії

5.1. Припинення діяльності Академії проводиться шляхом її ліквідації (саморозпуску) або
реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) відповідно до законодавства
України на підставі рішення Загальних Зборів членів Академії, прийнятого не менше ніж 75%
голосів або рішення правління Спілки СЗТ України.
5.2. Академія є такою, що припинила свою діяльність з дати рішення Загальних Зборів або
рішення правління Спілки СЗТ України.

 

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Пароль не введено
*
Дякуємо, заявка відправлена.
Ми зв'яжемось з вами найближчим часом